Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@muzeum-nowaslupia.pl

+48 41 389 70 44

Logo serwisu.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

Logo serwisu.

Aktualności

Nabór na stanowisko archeologa

Nabór na stanowisko archeologa

DYREKTOR MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

IM. MIECZYSŁAWA RADWANA W NOWEJ SŁUPI

Ogłasza nabór na stanowisko pracy

ARCHEOLOG

Miejsce pracy: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego

im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

ul. Świętokrzyska 59A, 26-006 Nowa Słupia

 

 1. Wymagania formalne:

- wykształcenie wyższe, kierunek: archeologia,

- dobra znajomość języka angielskiego,

- praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

- samodzielność, odpowiedzialność,

- umiejętność pracy w zespole,

- dobry stan zdrowia

 

 1. Wymagania dodatkowe:

- specjalizacja w zakresie archeologii pradziejowej i średniowiecznej,

- doświadczenie w pracy muzealnej,

- umiejętność obsługi programów graficznych (Corel, Adobe).

 

 1. Zakres obowiązków:

- inwentaryzacja zbiorów, opracowywanie katalogu zbiorów,

- wykonywanie kwerend i konsultacji naukowych w zakresie specjalizacji Muzeum,

- prowadzenie badań naukowych nad archeologią regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego,

- oprowadzanie gości muzeum po wystawie i Centrum Kulturowo-Archeologicznym,

- popularyzowanie wiedzy archeologicznej,

- przygotowywanie wystaw i wydarzeń kulturalnych związanych z działalnością Muzeum,

- współpraca przy przygotowywaniu materiałów promocyjnych.

 

      4.   Warunki pracy:

             - rodzaj umowy:  umowa o pracę,

             - wymiar czasu pracy:  ½ etatu,

             - miejsce pracy:  Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi, ul. Świętokrzyska 59A,  26-006 Nowa Słupia,

             - praca w systemie równoważnym.

 

 1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

- wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Muzeum lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi, 26-006 Nowa Słupia, ul. Świętokrzyska 59A, w terminie do 10 lutego 2023 r. do godz. 15.00,  z adnotacją: „Oferta na stanowisko archeologa w MSHŚ w Nowej Słupi”,

- o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,

- o wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie; informacja o wyniku naboru zostanie również umieszczona na stronie internetowej MSHŚ w Nowej Słupi do dnia 17.02.2023 r.,

- informuję, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

                        

                                                                                        Dyrektor MSHŚ w Nowej Słupi

                                                                                               Włodzimierz Szczałuba

 

 

Osoby składające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko archeologa prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz zamieszczenie w aplikacji poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpatrywana.

 

 

Klauzula informacyjna

 

      Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO informuję, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi z siedzibą:    26-006 Nowa Słupia, ul. Świętokrzyska 59A.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru na stanowisko archeologa organizowanego przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: Specjalista ds. Kadr i Płac oraz Dyrektor MSHŚ w Nowej Słupi.
 4. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko archeologa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 7. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
 8. Zgodnie z treścią art.22¹ § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie prze Panią/Pana danych w art.22¹ § 1 k. p. jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
 9. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22¹ § 1 k. p. jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Ja, niżej podpisana (-y) ………………………………………., oświadczam, że zapoznałam (-em) się z klauzulą informacyjną Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi, umieszczoną w ogłoszeniu o naborze na stanowisko archeologa i akceptuję jej treść.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art. 22¹ § 1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko archeologa, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO.

 

 

 

 

                                                                                  ……………………………………………………………

 

                                                                                       data i czytelny podpis kandydata

10

STY

2023

272

razy

czytano

55/78

mshs

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

Ukryj moduł.